Nieuwe penningmeester Luka, Bert Hovius: “Ik manage de financiën op hoofdlijnen.”

Gepubliceerd op: 23 juni 2021


Bijna 10 jaar lang heeft Bert Hovius actief deel uitgemaakt van de PRC, de PR-commissie van de Luka. De laatste 6 jaar zelfs als voorzitter. Sinds februari jl. is hij door het bestuur benoemd tot penningmeester van de Luka. De manager van Luka-lid Vespi is hiermee de opvolger van Eddy Vink, die in het najaar van 2020 deze
functie heeft neergelegd. We praten met hem over het financiële reilen en zeilen van de Luka. Hoe werkt dat nu bij zo’n brancheorganisatie?

“Ja, inmiddels is wel het nodige veranderd”, begint Bert zijn verhaal. “Naar aanleiding van de door het bestuur ingezette professionaliseringsslag van de Luka, is het grootste deel van de administratieve taken overgegaan naar het Luka-secretariaat, wat sinds een paar jaar in handen is van Wissenraet en Van Spaendonck. Deze organisatie verzorgt sinds het najaar van 2020 ook alle praktische boekhoudkundige zaken, zoals het inboeken van alle facturen en het voorbereiden van de betalingen. Mijn taak als penningmeester is hiermee een stuk eenvoudiger geworden. “Ik manage als het ware de Luka-financiën op hoofdlijnen, waaronder de betalingen en dergelijke, en hou de budgetten in de gaten van de Luka en alle commissies. Ik opereer daarbij als een soort CFO”, aldus Bert Hovius.

3 commissies en diverse adhoc-projecten

“De Luka zelf telt een drietal permanente commissies, waaronder de PR-commissie (PRC), de Organisatie commissie (OC) en de Commissie voor Milieu en Techniek (CMT). Deze laatste is natuurlijk de belangrijkste, omdat we als Luka een door techniek gedreven branchevereniging zijn. Daarnaast worden er regelmatig adhoc-commissies in het leven geroepen, die de actuele projecten van de Luka organiseren. Zoals in het verleden “De Verbreding” en de uitbreiding met de LAR, het Luka Appendage Register, en het opzetten van de Luka BIM-bibliotheek. Voor elke commissie/project stelt het bestuur een budget vast en ik heb de taak deze budgetten te controleren en bewaken. Elke commissie heeft een voorzitter en deze is ook lid van het Luka-bestuur.

Samen met de Luka-voorzitter, Erik Barth, en natuurlijk de penningmeester. De inkomsten van de Luka bestaan voor het grootste deel uit de contributie van de Luka-leden. Deze wordt naar rato van de bedrijfsgrootte bepaald. Daarnaast spelen ook activiteiten zoals de certificering, de uitgifte van certificaten en de Luka-opleidingen tot monteur en chefmonteur een rol in de begroting. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk kostendekkend, het is de bedoeling dat deze activiteiten zichzelf bedruipen.”

COVID-19 nieuwe impuls voor bestaansrecht Luka

Bert is al weer heel wat jaren bij de Luka actief. “Ik verbaas me er altijd over dat het bestaansrecht van de Luka telkens opnieuw een nieuwe impuls krijgt uit de markt”, vertelt Bert. “Zo stond in de jaren 90 bijvoorbeeld het Sick Building-syndroom in de schijnwerpers. Er werd toen heel veel gepubliceerd over het nut van schone lucht op werkplekken, wat extra aandacht voor de ventilatie van de gebouwen betekende. Wat het belang van de Luka maar weer eens benadrukte. Met de komst van COVID-19 is er recent opnieuw een maatschappelijke impuls ontstaan om de luchtkwaliteit in woningen en gebouwen te optimaliseren. Hoewel de meningen erover verdeeld zijn, zijn de meeste betrokken specialisten ervan overtuigd dat een betere ventilatie de verspreiding van virussen zoals COVID-19 kan beperken. Daarbij is het een goede zaak dat de Luka zich meer en meer ontwikkelt als een kennispartner die heel goed mee kan denken om het ventilatieniveau in gebouwen en woningen significant te verbeteren. De jarenlange investeringen van de Luka in het verhogen van de luchtkwaliteit hebben uiteraard hier ook al toe bijgedragen.” Als penningmeester en echte Luka-man is hij hier blij mee, maar gezien de laatste virusontwikkelingen moet het dus nog beter. Wat dat betreft ziet hij voor de Luka ook in de toekomst nog een uiterst nuttige rol weggelegd om de kwaliteitsverhoging van de luchtkanalen en ventilatiesystemen in Nederland op een hoger plan te brengen.
Het aanstaande 50-jarige jubileum in 2022 biedt wat dat betreft volop extra kansen om dit onder de aandacht te brengen.

Het interview met Bert Hovius is onderdeel van de juni-editie van het kanaaljournaal, deze is hier te bekijken.