2022-06
Hoofdstuk 5

5 Milieubeleid

Duurzaamheid en Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Luka en haar leden zien het milieubeleid als een integraal onderdeel van het totaal te voeren beleid, dat gericht is op een continue verbetering van de milieuprestatie. Hierbij zullen de vereniging en haar leden zich inspannen om de negatieve milieueffecten die haar activiteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.

De milieu-effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventieve maatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch.

De vereniging met haar leden trachten:
  • Verantwoord gebruik te maken van de benodigde grond- en hulpstoffen;
  • Daar waar kan, te kiezen voor alternatieve materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn;
  • Bij de bedrijfsprocessen voorafgaande aan de realisatie, de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken;
  • Het energieverbruik van het luchttransportsysteem te verminderen door het continu verbeteren van de luchtdichtheid.
Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan het milieubeleid hanteert de vereniging de volgende uitgangspunten:
  • De leden ondersteunen het milieubeleid en zijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan bewust;
  • Stimuleren van het milieubewust denken en handelen bij de leden;
  • Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Door een proactieve houding t.a.v. de milieuwet- en regelgeving en de door de Luka zelf gestelde doelen wordt dit proces gestimuleerd door de CMT, de Commissie Milieu en Techniek van Luka.

Mail deze pagina


Inloggen